Skip to main content

Projekt 

e-Puszcza

”. 

Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych.

Kolekcja grzybów / Fungarium Mikromycetes (Instytut Nauk Leśnych PB)
Fungarium grzybów mikroskopowych w swej obecnej postaci powstało w 1989 roku i rozbudowywane było w następnych latach z myślą o udokumentowaniu całości mikromikobioty Puszczy Białowieskiej. Z czasem, w wyniku realizacji różnych projektów badawczych i wypraw mikologicznych, sukcesywnie powiększano zbiory o okazy z innych części kraju i zagranicy. Fungarium grzybów mikroskopowych obejmuje pasożytnicze gatunki występujące na żywych roślinach oraz saprotrofy rozkładające martwe pędy roślin naczyniowych. Okazy gromadzone są w formie zielnika. Porażone fragmenty roślin umieszczone są w składanych kopertach z szarego papieru o wymiarach 14 x 20 cm. W prawym górnym rogu koperta jest opieczętowana numerem kolejnym. Każda koperta zawiera również wygenerowaną z programu etykietę zielnikową wraz z kodem QR. Do zbioru w większości przypadków dołączone są również fotografie z szczegółami budowy mikroskopowej grzyba . Koperty z poszczególnymi taksonami złożone są w kartonowych pudełkach Zasoby fungarium, stan opracowania i wykorzystanie W fungarium zgromadzone są okazy mikobioty z Podlasia jak też z innych regionów Polski. Nieliczne zbiory zagraniczne pochodzą z własnych wypraw naukowych: Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Niemcy i Anglia. Stan zbiorów na dzień 01.01.2020 wynosi 4640 kopert Znaczna część materiałów z trudnych systematycznie rodzajów czeka jeszcze na oznaczenie. Nazwy gatunków grzybów przyjęto głównie na podstawie monografii o poszczególnych taksonach – gromada, rząd, rodzaj lub grupa morfologiczna oraz na podstawie list gatunkowych (Chmiel 2006; Mułenko i in. 2008. W celu weryfikacji niepewnych lub wątpliwych danych, skorzystano z globalnych baz danych: Index Fungorum (HYPERLINK http://www.indexfungorum.org) i MycoBank (HYPERLINK http://www.mycobank.org). Nazwy roślin naczyniowych żywicielskich przyjęto za krytyczną listą roślin naczyniowych Polski (Mirek i in. 2002).
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

1 to 10 of 2,856 Results
Jan 24, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Mycoacia aurea (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden, 4616", https://doi.org/10.48370/OFD/YL2S54, openforestdata.pl, V1
Fungarium Makromycetes
Jan 24, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Mycena renati Quél., 33", https://doi.org/10.48370/OFD/VPMPBR, openforestdata.pl, V1
Fungarium Makromycetes
Jan 24, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Mycena pura (Pers.: Fr.) P. Kumm., 16", https://doi.org/10.48370/OFD/CQJ3PR, openforestdata.pl, V1
Fungarium Makromycetes
Jan 24, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr., 36", https://doi.org/10.48370/OFD/W1XHB2, openforestdata.pl, V1
Fungarium Makromycetes
Jan 21, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Puccinia coronata Corda, 2336", https://doi.org/10.48370/OFD/IMH1XN, openforestdata.pl, V1
Fungarium Micromycetes
Jan 21, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Venturia geranii (Fries) Winter, 3636", https://doi.org/10.48370/OFD/QJPGGL, openforestdata.pl, V1
Fungarium Mikromycetes
Jan 21, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Puccinia coronata Corda, 2334", https://doi.org/10.48370/OFD/4GSVXN, openforestdata.pl, V1
Fungarium Micromycetes
Jan 21, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Vankya ornithogali (Schmidt & Kunze) Ershad, 3984", https://doi.org/10.48370/OFD/O6BICW, openforestdata.pl, V1
Fungarium Mikromycetes
Jan 21, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Puccinia coronata Corda, 2137", https://doi.org/10.48370/OFD/IBOKVE, openforestdata.pl, V1
Fungarium Micromycetes
Jan 21, 2022
Wołkowycki, Marek, 2022, "Vankya ornithogali (Schmidt & Kunze) Ershad, 3964", https://doi.org/10.48370/OFD/3JJFKG, openforestdata.pl, V1
Fungarium Mikromycetes
Add Data

Sign up or log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact openforestdata.pl Support

openforestdata.pl Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =