Skip to main content

Projekt 

e-Puszcza

”. 

Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych.

Prace dyplomowe (Instytut Nauk Leśnych PB)
Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

1 to 10 of 334 Results
Mar 4, 2022
Goworko, Piotr, 2022, "Rozmieszczenie miejsc aktualnego bytowania bobrów i wycena siedlisk potencjalnych tego gatunku w przyrodniczo cennym obszarze Natura 2000 "Puszcza Białowieska" na przykładzie rzeki Orłówka i Braszcza", https://doi.org/10.48370/OFD/LIJGY4, openforestdata.pl, V1
Promotor: Simona Kossak
Mar 4, 2022
Murawski, Marcin, 2022, "Zmiany fizykochemiczne gleb użytkowanych rolniczo pod wpływem czynników antropogenicznych w obrębie wsi Dobromil", https://doi.org/10.48370/OFD/O0RMHV, openforestdata.pl, V1
Promotor: Michał Piwnik
Mar 4, 2022
Iwanczewska, Katarzyna Anna, 2022, "Ocena wpływu bobrów bytujących w górnym i środkowym biegu rzeki Narewka na środowisko w obszarze przyrodniczo cennym Puszcza Białowieska", https://doi.org/10.48370/OFD/J2DLP2, openforestdata.pl, V1
Promotor: Simona Kossak
Mar 4, 2022
Mazurkiewicz, Kamil, 2022, "Analiza walorów przyrodniczych i poziomu przekształceń środowiska na skutek antropopresji w gminie Wiżajny", https://doi.org/10.48370/OFD/YCWTHH, openforestdata.pl, V1
Promotor: Elżbieta Malzahn
Mar 4, 2022
Sołowianiuk, Paweł, 2022, "Rozmieszczenie miejsc aktualnego bytowania bobrów i wycena siedlisk potencjalnych tego gatunku w przyrodniczo cennym Obszarze Natura 2000 „Puszcza Białowieska” na przykładzie dorzecza Leśnej Prawej", https://doi.org/10.48370/OFD/WKCRWK, openforestdata.pl, V1
Promotor: Simona Kossak
Mar 4, 2022
Łucejko, Elżbieta, 2022, "Porównanie fauny chrząszczy (Coleoptera) śródpolnej „wyspy” leśnej z fauną puszczańską. „Las Botwiłowszczyzna”", https://doi.org/10.48370/OFD/2WBCBO, openforestdata.pl, V1
Promotor: Jerzy M. Gutowski
Mar 4, 2022
Szymaniuk, Dawid, 2022, "Ocena wpływu bobrów w dorzeczu Leśnej Prawej na środowisko w obszarze przyrodniczo cennym Puszcza Białowieska", https://doi.org/10.48370/OFD/KJ6HFR, openforestdata.pl, V1
Promotor: Simona Kossak
Mar 4, 2022
Kojta, Edyta, 2022, "Inwentaryzacja roślin trujących w okolicy miasta Supraśl w Puszczy Knyszyńskiej.", https://doi.org/10.48370/OFD/BBYB2K, openforestdata.pl, V1
Promotor: Halina Chomutowska
Mar 4, 2022
Janiak, Wojciech, 2022, "Ocena wpływu bobrów bytujących w rzekach Orłówka i Braszcza na środowisko przyrodniczo cennego obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska”", https://doi.org/10.48370/OFD/OYP8D1, openforestdata.pl, V1
Promotor: Simona Kossak
Mar 4, 2022
Zubowicz, Patryk, 2022, "Zmiany składu gatunkowego drzewostanów w lesie świeżym w Puszczy Białowieskiej na przykładzie stałych powierzchni badawczych", https://doi.org/10.48370/OFD/PY59FG, openforestdata.pl, V1
Promotor: Rafał Paluch
Add Data

Sign up or log in to create a dataverse or add a dataset.

Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Link Dataverse
Reset Modifications

Are you sure you want to reset the selected metadata fields? If you do this, any customizations (hidden, required, optional) you have done will no longer appear.

Contact openforestdata.pl Support

openforestdata.pl Support

Please fill this out to prove you are not a robot.

+ =